Շատի հետևից ընկնողը քիչն էլ կկորցնի:

ՀԱՏՈՒԿ ՎԱԽԵՐ

• Հատուկ վախեր

Ֆոբոֆոբիա`վախ, որ վախերը կկրկնվեն

Տրիսկոդեյհկոֆոբիա`13 թվից վախ

Պանտոֆոբիա` բազմաթիվ կպչուն վախերի համալիր

Օկսիֆոբիա`սուր իրերից վախ

Զոոֆոբիա`կենդանիներից վախ

Արախնաֆոբիա`սարդերից վախ

Տաֆոֆոբիա`վախ կենդանի վիճակում թաղվելուց