Ավելի լավ է նախանձեն, քան խղճան:

ՎԻԳՈՏՍԿԻ

Վիգոտսկին դարձյալ եղել է սովետական հոգեբանության դպրոցի կլասիկներից: Նրա տեսությունը կոչվում է պատմա-մշակութային տեսություն:

Անվանումից երեւում է, որ նա իր տեսության մեջ ավելի մեծ տեղ է տալիս արտաքին՝ սոցիալական գործոններին: Ըստ նրա, անձի զարգացումը կրում է մշակութային բնույթ, այսինքն՝ մարդն իր օնթոգենեզում յուրացնում է մշակույթի բոլոր արժեքները: Արժեքներ ասելով հասկանում ենք պատմության, մարդկության ընդհանուր փորձը:

Ըստ Վիգոտսկու, իմացական գործընթացների մեջ կան բնական ֆունկցիաներ, որոնք պայմանավորված են հոգեֆիզիոլոգիական ապարատով, եւ բարձր ֆունկցիաներ, որոնք հենց մշակութային զարգացման հիմքն են համարվում: Բարձր ֆունկցիաների զարգացման համար մեծ նշանակություն ունի խոսքի զարգացումը: Խոսքը հոգեկանի զարգացման շրջադարձային կետն է համարվում:

Բոլոր իմացական գործընթացների էլեմենտար երեւույթները բնական են (օր.՝ եթե ըմբռնումը հիմնվում է զգայության վրա, սա բնական ֆունկցիա է, իսկ եթե ըմբռնումը իմաստավորվում է բառերով, սա բարձր ֆունկցիա է: Բառատրամաբանական, աբստրակտ մտածությունը եւս բարձր ֆունկցիաների արդյունք են):

Յուրաքանչյուր հոգեկան գործընթաց ձեւավորվում է երկու անգամ: Սկզբում զարգանում է որպես ինտերհոգեկան գործընթաց, ապա որպես ինտրահոգեկան: Յուրաքանչյուր հոգեկան երեւույթ, չլինելով արտաքին միջավայրի հետ շփման մեջ, չի կարող ձեւավորվել, զարգանալ: Այսինքն՝ մենք մեջ բնածին ունեցածով չենք կարող ձեւավորել մեր նախադրյալները, եթե չշփվենք արտաքին միջավայրի հետ: Պատմա-մշակութային փորձը (ոչ միայն գիտելիքները, այլեւ հոգեկանի ձեւավորված սաղմեր) մենք յուրացնում ենք մեր շփման միջոցով:

Մարդը, ի տարբերություն կենդանու, փորձում է ոչ միայն հարմարվել արտաքին միջավայրին, այլեւ վերափոխել այն՝ որոշակի գործիքների միջոցով: Մեր հոգեկանն էլ ունի որոշակի ներքին գործիքներ, որոնց միջոցով մենք զարգացնում ենք մեր հոգեկանը: Այդ գործիքներն են համարվում նշանները: Միջավայրը ազդանշանային համակարգ է մարդու համար: Բայց այդ ազդանշանները վերափոխվում են մարդու հոգեկանում որպես նշաններ: Այդ ներքին հոգեկան նշանները մեր պատկերացումներն են եւ հասկցությունները: Հոգեկանի մեջ չկա ոչինչ, որ պատկերների կամ հասկացությունների ձեւով չլինեն:

Հասկացությունները հատուկ խոսքի արդյունք են, պատկերները՝ մինչխոսքային գործունեության արդյունք, բայց երբ զարգանում է խոսքը, այդ պատկերները ավելի հստականում են:

Այդ նշանները, զարգանալով որպես պատկերներ եւ հասկացություններ, դառնում են նշանակություններ / իմաստներ, այսինքն՝ նշանները մեզ համար նշանակություն ունեն:

Այսպիսով, մեր հոգեկանի բովանդակությունը կազմում եմ նշանները եւ իմաստները: Նշանները զարգանում են մեր հոգեկանի կոգնիտիվ / ճանաչողական կողմը, իսկ իմաստները զարգացնում են մեր հոգեկանի հուզական-դրդապատճառային կողմը: Փաստորեն, մեկով մենք ճանաչում ենք, մյուսով վերաբերմունք ենք ցույց տալիս այդ ճանաչածին: Ուրեմն, մեր հոգեկանը բաղկացած է ճանաչողական (օբյեկտիվ) եւ հուզական-դրդապատճառային (սուբյեկտիվ) կողմից:

Նշանակությունները եւ իմաստները կարող են խառնվել իրար, եթե կան հոգեբանական խնդիրներ: Հոգեկանի սուբյեկտիվ կողմը կարող է իշխել օբյեկտիվ կողմի վրա, եւ մարդը կարող է իրականությունը օբյեկտիվ չճանաչել:

Վիգոտսկին դուրս է բերել ընդհանուր հոգեկանի զարգացման երկու օրենք.1. Զարգացումը գնում է պարզից դեպի բարդ

2. Բայց երբ կա որոշակի խնդիր (օր.՝ գլխուղեղային խախտում) առաջին հերթին տուժում են բարձր ֆունկցիաները:Անձի զարգացում, տարիքային պարբերացում, տարիքային ճգնաժամեր

Վիգոտսկու տեսության մեջ կա երեք հասկացություն՝1. ճգնաժամային տարիքային փուլեր

2. ստաբիլ տարիքային փուլեր

3. սենզիտիվ տարիքային փուլերՃգնաժամերը միշտ կապված են նորագոյացությունների ձեռքբերման հետ: Ճգնաժամային փուլերը անցումային են՝ մի ստաբիլ փուլից դեպի մյուս ստաբիլ փուլը: Ճգնաժամային փուլերը ժամանակավոր բնույթ ունեն, այն իմաստով, որ դրանք չեն բնութագրում մարդու էությունը: Դրանք անհրաժեշտ են կայում որակների ձեւավորման համար: Օր.՝ կամակորությունը եւ համառությունը. կամակորությամբ հետագայում դրսեւորվում է համառություն եւ ապա կամակորությունը հետ է գնում, վերանում է): Երեխայի մոտ այս նորագոյացությունների իմաստը հակառակվելու մեջ է ուրիշներին, որպեսզի դրանով դրսեւորվի երեխայի եսը: Ճգնաժամային փուլը ամենաբուռն փուլն է, որը, կարելի է ասել, թափահարում է մարդուն, եւ տեղի են ունենում փոփոխություններ, որոնք բերում են ստաբիլության:

Յուրաքանչյուր փուլ պայմանավորված է ինչպես ներքին (ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական), այնպես էլ արտաքին` սոցիալական գործոններով: Սակայն ըստ տարիքի, այս երկու գործոնների կարեւորությունը տարբեր է լինում (օր`. 3 տարեկանի ճգնաժամի համար կարեւոր են ներքին գործոնները, 7 տարեկանի ճգնաժամի դեպքում` արտաքինները):

Ստաբիլ փուլերը ավելի երկարատեւ են: Այստեղ նույնպես առաջանում են նորագոյացություններ: Բայց սրանց չեն մարում, վերանում, այլ մնում են այն ձեւով, ինչպես ստեղծվել են (օր.` խոսքը որպես նորագոյացություն համարվում է ստաբիլ փուլի ձեռքբերում): Անձի զարգացման տեսանկյունից ճգնաժամային փուլում ձեւավորվում են անձնային որակները, իսկ ստաբիլ փուլում ընդհանուր հոգեկանն է զարգանում:

Սենսիտիվ փուլերը մտնում են ստաբիլ տարիքային փուլերի մեջ: Սենզիտիվ նշանակում է` տվյալ տարիքն ունի հնարավորություն առավելագույնս զարգացնելու այս կամ այն հոգեկան ֆունկցիան: Այսինքն` մարդը զգայուն է տվյալ ֆունկցիայի հանդեպ: (Օր.` մեխանիկական հիշողությունը շատ լավ է զարգանում 4-5 տարեկանում, այսինքն` այս տարիքում երեխայի մոտ կենտրոնական տեղ ունի հիշողությունը, “երեխան մտածում է, քանի որ հիշում է”: 12-13 տ. որպես հոգեբանական ֆունկցիա զարգանում է մտածողությունը` մտապատկերների, հասկացությունների միջոցով):