Կանխատեսել վտանգը նշանակում է կիսով չափ խուսափել նրանից:

Հոգեբանական նյութեր

Հոգեկան առողջության չափանիշները

ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՄԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
• Իդեալական հոգեկան առողջություն, լիարժեք հոգեհասարակական ադապտացիա, որը յուրաքանչյուր հասարակության համար իդեալական միավոր է • Միջին վիճակագրական առողջություն: Սա նոռմայի ցուցանիշ է, երբ հաշվի են առնվում որոշ պոպուլյացիոն յուրահատկություններ` տարիքը, սեռը, հասարակական վիճակը: Այստեղ նոռման ունի դիապազոն...

ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՋՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱ
Հոգեբանական խանգարումների ժամանակ նորմայի և պաթոլոգիայի սահմանների որոշումը բարդ է: Դժվար է որոշել, թե անձի շեշտվածությունը, փսիխոպատիաները, այլ սահմանային վիճակները կարելի է համարել նորմա, թե պաթոլոգիա: Հոգեկան առողջության բնութագիրը կախված է մի շարք գործոններից, որոնցից ամենակարևորը մշակույթն է: Այն ինչ մի մշակույթում համարվում է նորմա, այլ մշակույթում դիտվում է որպես պաթոլոգիա: Նորման և պաթոլոգիան որոշում են հետևյալ չափանիշներով.